^nh ;qukbZVsM eYVh LVsV ØsfMV dks&vkWijsfVo lkslk;Vh fyfeVsM* esa vkidk Lokxr gSA nh ;qukbZVsM eYVh LVsV ØsfMV dks&vkWijsfVo lkslk;Vh] eYVh LVsV dks&vkWijsfVo lkslk;Vh ,DV 2002 jftLVªs'ku la[;k MSCS/CR1479/2012 ds varxZr] dsUnzh; jftLVªkj fnYyh ds ;gk¡ jftLVMZ gS vkSj bldk ewy mn~ns'; vius lnL;ksa ds e/; foÙkh; ysu nsu djrs gq;s t:jreUn lnL; dks foRrh; lgk;rk iznku djuk gSA

izorZd o funsZ'kd

Jh ch0,l0 jktkor] - ps;jeSu

vki cgqvk;keh O;fDrRo ds Lokeh gSaA lu~ 1968 esa xksfoUnoYyHk iar fo'ofo|ky; ls LukrdksÙkj ¼,e-,l-lh-½ dh fMxzh gkfly dh FkhA ^nh ;qukbZVsM eYVh LVsV ØsfMV dks&vkWijsfVo lkslk;Vh fyfeVsM* ds fy;s firkeg gSaA ;qukbVsM dks LFkkfir djus] mldk cgqeqZ[kh fodkl djus rFkk mls ,d vR;Ur lQy igpku nsus esa vkidk cgqewY; ;ksxnku gSA vkidh otg ls ;qukbVsM us dbZ lQyrk,sa vftZr dh gSaA

Jherh vfurk dqdjstk - okbl ps;jeSu

Jherh vfurk dqdjstk ,d n`< + usr`Ro okyh] vR;f/kd le>nkj efgyk gSa] vki thou ds gj {ks= esa ldkjkRed lksp j[krh gSa vkSj iwjs n`< + ladYi ds lkFk lnL;ksa ds fgrksa dk usr`Ro dj jgh gSaA Jherh vfurk dk fo'okl gSa fd ,d pqLr vkSj f'kf{kr efgyk vius foosd ls] vius ifjokj dks vPNh f'k{kk vkSj laLdkj ns ldrh gS rks og lekt ds fy;s Hkh] mlh rhoz Hkko o lksp ls ,d vPNk cnyko ykdj lEiUurk yk ldrh gSA

Jh jkts'k xxZ - funsZ'kd

Jh jkts'k xxZ us okf.kज्य vkSj fof/k ¼Law½ dh fMxzh jktLFkku fo'ofo|ky;] t;iqj ls izkIr dhA vki Hkkjrh; turk ikVhZ ds usrk Hkh gSa vkSj orZeku esa dsljhflagiqjk] ftyk Jh xaxkuxj jktLFkku esa ,d yksdksidkjd ds :i esa rRijrk ls viuh lsok,sa ns jgs gSaA buds }kjk fd;s x;s tudY;k.k ds ljkguh; dk;ksZa ds dkj.k] bUgsa yk;Ul Dyc ,.M dE;wuhfVt yhftax xqzi }kjk lEekfur fd;k x;kA Jh xxZ dks cpiu ls gh vius ns'k ds fy;s dqN fo'ks"k djus dh bPNk jgh gS blhfy;s mUgksaus fu'p; fd;k fd os lekt ds fofHkUu Lrj ds O;fDr;ksa ds thou mRFkku ds fy;s dk;Z djsaxsA Jh xxZ ;qukbVsM lkslk;Vh esa funsZ'kd ds rkSj ij dk;Z djrs gq, viuh lsok Hkkouk dh rRijrk ls ,oa O;olk; ls tqM+h efgykvksa ds lius dks lkdkj dj jgs gSaA

Jh lqjsUnz psykor - funsZ'kd

Jh lqjsUnz psykor ,d f'kf{kr baftfu;j gksus ds lkFk gh] cSafdax {ks= esa 30 o"kksZa dk vewY; vuqHko Hkh gSA ,d lQy cSadj gksus ds lkFk gh Jh psykor us fofHkUu lkekftd {ks=ksa ds mRFkku esa viuk vewY; ;ksxnku fn;k] muds bu iz;klksa ls lekt esa mudh loZ= Hkjiwj okgokgh gqbZ vkSj eku lEeku feykA

Jh lrh'k vxzoky - funsZ'kd

vki fd'kux< + vtesj ds ,d izfrf"Br o tkus&ekus m|ksxifr o fj;y ,LVsV Moyij gSaA vkidk C;koj] fd'kux< + vkSj vtesj esa fj;y ,LVsV MoyiesaV dk lQy O;olk; LFkkfir gSA fiNys nl o"kksZa esa Jh vxzoky us pkyhl ls T;knk NksVs&cM+s vkoklh;] O;kolkf;d vkSj vkS|ksfxd fj;y ,LVsV~l ds izkstsDV~l lQyrkiwoZd iwjs fd;s gSaA vki lu~ 1992 ls iq"id ekcZYl izkbZosV fyfeVsM ds Hkh izcU/k funsZ'kd gSaA iq"id ekcZYl] ekcZy m|ksx esa ,d izfrf"Br ,oe~ lQy dEiuh ekuh tkrh gSA bl dEiuh esa ekcZYl fofuekZ.k ¼esU;wQSDpfjax½] bEiksVZ&,DliksVZ dk dk;Z gksrk gSA

Jherh fjfrdk psukuh - funsZ'kd

Jherh fjfrdk ds eu esa efgykvksa ds mRFkku] fodkl o l'kfDrdj.k dh Hkkouk] vR;Ur izcy gSA ,d xfr'khy ;qok efgyk gksus ds ukrs tc Jherh fjfrdk dks ;g irk pyk fd ;qukbVsM bl fn'kk esa fu"BkiwoZd dk;Z'khy gS rks mUgksaus ;qukbVsM ifjokj dk fgLlk cuus dk QSlyk fy;kA vki lkbal Lukrd gaS vksj baxfy'k lkfgR; esa LukÙkdksÙkj Hkh vkidk ekuuk gS fd ns'k ds rsth ls cnyrs ifjos'k esa dbZ phtksa dh deku efgykvksa ds gkFkksa esa gksxhA mUgksus funsZ'kd dk in cM+h fouezrk o ftEesnkjh ls xzg.k djus ds lkFk y{; cuk;k fd खुशियाँ lcds fy;s gks vkSj fudV Hkfo"; esa yk[kksa ifjokj esa [kqf'k;k¡ dk lapkj gks*] blh lkekftd mís'; dks xfr nsus ds ladYi o lksp ds dkj.k gh] Jherh fjfrdk us ;wukbVsM ds lkFk ;k=k dh 'kq:vkr dh gSA

Jh vuqjkx xqIrk - funsZ'kd

ewy :i ls Qjhnkckn ds jgus okys Jh vuqjkx xqIrk okf.kT; Lukrd o ekdsZfVax vkSj Qk;usal esa fnYyh fo'ofo|ky; ls ,e-ch-,- gSaA viuh f'k{kk iwjh djus ds lkFk Lo;a dk O;kikj djus ds lius ysdj lu~ 2005 esa ^Mªhe oYMZ bUQzkLVªDpj fyfeVsM* ds iw.kZ dkfyd funsZ'kd in ij tqM+sA bUgsa fj;y ,LVsV MoyiesaV dk nh?kZdkyhu o lQy vuqHko gSaA Jh xqIrk us nks cM+h Vkmuf'ki ;kstuk,a ;Fkk ^bUnzizLFk fogkj* tks fd ts-Mh-,- }kjk vuqeksfnr 150 ch?kk dh Vkmuf'ki gS vkSj t;iqj ,DlVsa'ku tks fd ljdkj }kjk vuqeksfnr 100 ch?kk dh Vkmuf'ki gS] dk lQyrk ls fodkl fd;k gSA gky gh esa ^Mªhe oYMZ* xzqi us vks-ds- Iyl MoyilZ ds lkFk la;qdr m|e ¼tkbUV osapj½ dk vuqcU/k fd;k gS ftlesa la;qDr :i ls Vksad jksM fLFkr ,d ubZ Vkmuf'ki ^flxuspj flVh* dk 120 ch?kk esa fuekZ.k fd;k tk;sxkA blds vykok ^Mªhe oYMZ*] 150 vikVZesaUV dh] vkSj ,d ubZ xzqi gkmflax ;kstuk izrkiuxj] t;iqj flVh esa yk jgk gSaA ftlesa vkoklh; o O;kolkf;d nksuks izdkj ds LFkku miyC/k gksaxsA Jh vuqjkx dk fnYyh ,u-lh-vkj- {ks= esa 32 yXtjh ¼foykflr½ vikVZesUV dk fodkl djus esa Hkh vR;Ur ljkguh; ;ksxnku jgk gSA vki ,d iqjkus cSadj gSa vkSj t;iqj dh ,d izeq[k dks&vkWijsfVo cSad ds izcU/k funsZ'kd in ij jgrs gq, mlds foLrkj ds fy;s viuk vewY; lg;ksx fn;k gSA vius O;LrÙke le; ls le; fudkydj vki ;qukbVsM dh fnu&izfrfnu dh izxfr ds fy;s Hkh yxkrkj iz;Ru'khy gaSA

Jh fnus'k dqdjstk - ¼lh- bZ- vks-½

vki ,d vR;Ur izoh.k foÙkh; yhMj gSa ftUgs foi.ku ¼ekdsZfVax½ o foÙkh; izcU/ku esa nl o"kksZa dk xgu o lQy vuqHko gSA vki fujUrj ;g lqfuf'pr djrs gSa fd ;qukbVsM ls tqM+s xjhc ls xjhc lnL; dks nh?kZxkeh lrr~ vk; gksrh jgsA lkslk;Vh ds lHkh igyqvksa ij O;fDrxr /;ku nsus ds lkFk] gj foHkkx dks fn'kk funsZ'k nsuk gh ugh] muds dk;Z fu"iknu ij Hkh utj j[kus] tSls cgqr lkjs xq.kksa ds dkj.k 13 tuojh 2011 LFkkfir ,d cgqr NksVh lh ØsfMV dks&vkWijsfVo lkslk;Vh O;kolkf;d laLFkk cu pqdh gSA mudh ,d czkUp ls nwljh vkSj nwljh ls rhljh czkUp LFkkfir djus dh ;k=k vuojr tkjh gSaA

Jh dqdjstk vius vkidks lHkh foHkkxksa esa dk;Zjr deZpkjh ekurs gSaA vki Øe'k% हर foHkkx dh leL;k dks ysrs gSa] C;kSjk rS;kj djrs gSa vkSj ml ij dk;Z djuk 'kq: dj 'kh?kz cgqr gh vk'kkrhr vkSj fVdkÅ ifj.kke nsrs gSaA vki ,d foÙkh; vkSj foi.ku dh la;qDr {kerk okys vn~Hkwr O;fDr gaSA vkiesa nwljs O;fDr;ksa dks lq>ko o fu.kZ; ls lger djus dh dyk cgqr vljnk;d gS vkSj blh otg ls vki lHkh ds lEekuh; gksrs gSaA

Jh fnus'k dqdjstk us ^fctusl ,MfefuLVsª'ku* dh LukrdksÙkj fMxzh foÙkh; {ks= esa dk;Z djus ds nkSjku gh ys yh Fkh vkSj ogha ls muesa Lo;a 'kkflr Vhe dks fodflr djus dh Hkkouk] fo'ys"k.k dh vko';drk] lekt ds fiNM+s oxZ [kklrkSj ij efgykvksa dh vkfFkZd fLFkfr;ksa dk v/;;u djus dk tquwu FkkA ekdsZfVax esa LukrdksÙkj dh fMxzh dk lnqi;ksx djrs gq, og efgyk l'kfDrdj.k dh ;kstuk esa lrr~ iz;kl'khy jgs gSaA fiNys rhu o"kksZa ls vki iwjs tks'k ds lkFk vkfFkZd :i ls fiNM+s oxZ dh efgykvksa dks NksVs NksVs _.k nsdj] muds lkewfgd nkf;Ro okys lewg cukdj] jkstxkj ds volj iznku dj jgs gSaA

Jh dqdjstk tkurs gS fd vius mís';ksa dh iwfrZ vdsys lEHkougha gS] blds fy;s lefiZr Vhe pkfg;s] Vhe lnL; pquus ds fy, vki yksxksa esa ,d [kkl fdLe ds xq.k dh ij[k ns[krs gSa tks fd fdlh Hkh dk;Z dks djus ds fy;s vko';d gksrk gSA vki tc yksxksa ds bUVjO;w djrs gSa rks dkQh foLrkj ls ckr djds tkuus dh dksf'k'k djrs gSa fd veqd O;fDr D;k pkgrk gS] dgk¡ ls] fdl ifjf/k ls vk;k gS rFkk D;k og bl laLFkk esa dk;Z djds visf{kr urhts ns ik;sxkA

,d dq'ky ^Vhe yhMj* gksus ds ukrs vki ^[kqf'k;k¡ lcds fy;s* okyk 'kCn ges'kk /;ku esa j[krs gSa vkSj blh otg ls lHkh lnL;ksa dks muds O;olk; vksj vk; dh mUufr djus esa enn djrs gaSA nwj n`f"V] ;ksX;rk] vkilh lEcU/kksa esa izxk< + rk vkSj nwjxkeh lek/kkuksa ds dkj.k vki ges'kk gh lQyrk dh vksj vxzlj jgs gSaA

lnL;ksa ds liuksa dks lkdkj djus ds fy;s] ;qukbVsM gh ,d ,slh foRrh; laLFkk gS] tks cpr dh vk/kqfud o Js"B lek/kku J`a[kyk miyC/k djkus dks izfrc) gS] ftlesa bUVjusV cSfdax] eksckby cSafdax ds vykok bU';ksjsUl mRikn] fjpktZ vkSj fVdV cqfdax lqfo/kk,a vk/kqfud rduhd ds lkFk lnL;ksa vkSj laj{kdksa ds fy;s miyC/k gSaA